Wednesday, 27/05/2020 - 18:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Sơn Phú

BẢNG TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN CÁN BỘ GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018

 
PHÒNG GD&ĐT ĐỊNH HÓA


TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN PHÚ


BẢNG TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN
CÁN BỘ GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2017 - 2018


STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Chuyên môn
đào tạo
Đăng ký BDTX Khối kiến thức tự chọn Ghi chú
Modun 1 Modun 2 Modun 3 Modun 4
1 Phùng Thị Tịnh 1970 Giáo viên CĐ GD
Tiểu học
Moddun 15: Dạy học tích cực ở Tiểu học Moddun 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện Mo đun 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học Moddun 32: Dạy học phân hóa ở Tiểu học.
2 Ma Thị Ngọc Diệp 1988 Giáo viên ĐH GD
Tiểu học
Moddun 15: Dạy học tích cực ở Tiểu học Moddun 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện Mo đun 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học Moddun 32: Dạy học phân hóa ở Tiểu học.
3 Nguyễn Thu Quyên 1976 Giáo viên CĐ GD
Tiểu học
Moddun 15: Dạy học tích cực ở Tiểu học Moddun 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện Mo đun 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học Moddun 32: Dạy học phân hóa ở Tiểu học.
4 Ngô Thị Thấm 1967 Giáo viên CĐ GD
Tiểu học
Moddun 15: Dạy học tích cực ở Tiểu học Moddun 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện Mo đun 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học Moddun 32: Dạy học phân hóa ở Tiểu học.
5 Trần Thị Thảo 1990 Giáo viên CĐ GD
Tiểu học
Moddun 15: Dạy học tích cực ở Tiểu học Moddun 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện Mo đun 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học Moddun 32: Dạy học phân hóa ở Tiểu học.
6 Đỗ Thị Thùy 1991 Giáo viên ĐH GD
Tiểu học
Moddun 15: Dạy học tích cực ở Tiểu học Moddun 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện Mo đun 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học Moddun 32: Dạy học phân hóa ở Tiểu học.
7 Trần Văn Hướng 1992 Giáo viên TC GD
Tiểu học
Moddun 15: Dạy học tích cực ở Tiểu học Moddun 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện Mo đun 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học Moddun 32: Dạy học phân hóa ở Tiểu học.
8 Ma Thị Nghị 1971 Giáo viên CĐ GD
Tiểu học
Moddun 15: Dạy học tích cực ở Tiểu học Moddun 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện Mo đun 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học Moddun 32: Dạy học phân hóa ở Tiểu học.
9 Ma Thị Lượng 1973 Giáo viên CĐ GD
Tiểu học
Moddun 15: Dạy học tích cực ở Tiểu học Moddun 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện Mo đun 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học Moddun 32: Dạy học phân hóa ở Tiểu học.
10 Nông Thị Thủy 1990 Giáo viên CĐ GD
Tiểu học
Moddun 15: Dạy học tích cực ở Tiểu học Moddun 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện Mo đun 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học Moddun 32: Dạy học phân hóa ở Tiểu học.
11 Lộc Thị Thanh Hiên
Giáo viên
Moddun 15: Dạy học tích cực ở Tiểu học Moddun 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện Mo đun 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học Moddun 32: Dạy học phân hóa ở Tiểu học.
12 Hoàng Văn Triều
Giáo viên CĐ GD
Tiểu học
Moddun 15: Dạy học tích cực ở Tiểu học Moddun 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện Mo đun 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học Moddun 32: Dạy học phân hóa ở Tiểu học.
13 Nguyễn T. Thanh Thơm 1974 Giáo viên ĐH GD
Tiểu học
Moddun 15: Dạy học tích cực ở Tiểu học Moddun 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện Mo đun 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học Moddun 32: Dạy học phân hóa ở Tiểu học.
14 Nguyễn Thị Ngoan 1971 Giáo viên CĐ GD
Tiểu học
Moddun 15: Dạy học tích cực ở Tiểu học Moddun 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện Mo đun 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học Moddun 32: Dạy học phân hóa ở Tiểu học.
15 Nguyễn Sinh Thái
Giáo viên TC GD
Tiểu học
Moddun 15: Dạy học tích cực ở Tiểu học Moddun 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện Mo đun 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học Moddun 32: Dạy học phân hóa ở Tiểu học.
16 Ma Thị Hội 1967 Giáo viên CĐ GD
Tiểu học
Moddun 15: Dạy học tích cực ở Tiểu học Moddun 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện Mo đun 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học Moddun 32: Dạy học phân hóa ở Tiểu học.
17 Bùi Nguyên Thịnh 1994 Giáo viên CĐ GD
Tiểu học
Moddun 15: Dạy học tích cực ở Tiểu học Moddun 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện Mo đun 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học Moddun 32: Dạy học phân hóa ở Tiểu học.
18 Trần Thị Phượng 1991 Giáo viên TC GD
Tiểu học
Moddun 15: Dạy học tích cực ở Tiểu học Moddun 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện Mo đun 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học Moddun 32: Dạy học phân hóa ở Tiểu học.
19 Nguyễn Việt Hằng 1983 Giáo viên ĐH GD
Tiểu học
Moddun 15: Dạy học tích cực ở Tiểu học Moddun 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện Mo đun 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học Moddun 32: Dạy học phân hóa ở Tiểu học.
20 Trần Văn Thắng
Giáo viên ĐH GD
Tiểu học
Moddun 15: Dạy học tích cực ở Tiểu học Moddun 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện Mo đun 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học Moddun 32: Dạy học phân hóa ở Tiểu học.
21 Ma Khánh Cường 1984 Giáo viên ĐH GD
Tiểu học
Moddun 15: Dạy học tích cực ở Tiểu học Moddun 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện Mo đun 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học Moddun 32: Dạy học phân hóa ở Tiểu học.
22 Trần Thị Huyền 1982 Giáo viên ĐH GD
Tiểu học
Moddun 15: Dạy học tích cực ở Tiểu học Moddun 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện Mo đun 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học Moddun 32: Dạy học phân hóa ở Tiểu học.
23 Phạm Hải Yến 1993 Giáo viên ĐH GD
Tiểu học
Moddun 15: Dạy học tích cực ở Tiểu học Moddun 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện Mo đun 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học Moddun 32: Dạy học phân hóa ở Tiểu học.
24 Ma Thị Hiền 1996 Giáo viên CĐ GD
Tiểu học
Moddun 15: Dạy học tích cực ở Tiểu học Moddun 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện Mo đun 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học Moddun 32: Dạy học phân hóa ở Tiểu học.
25 Ma Thị Thu Hiền 1994 Giáo viên ĐH GD
Tiểu học
Moddun 15: Dạy học tích cực ở Tiểu học Moddun 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện Mo đun 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học Moddun 32: Dạy học phân hóa ở Tiểu học.
26 Nguyễn Hữu Sang
Giáo viên ĐH GD
Tiểu học
Moddun 15: Dạy học tích cực ở Tiểu học Moddun 7: Xây dựng môi trường học tập thân thiện Mo đun 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học Moddun 32: Dạy học phân hóa ở Tiểu học.
27 Hà Thị Thơm 1969
ĐH GD
Tiểu học
QLTH1:Những vấn đề cơ bản về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo QLTH6: Năng lực quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học QLTH7: Năng lực tổ chức huy động trẻ em trên địa bàn đi học đúng độ tuổi theo yêu cầu phổ cập giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tiểu học QLTH9: Năng lực quản lý chương trình giáo dục tiểu học theo yêu cầu đổi mới giáo dục

Đinh Thị Lan 1976
ĐH GD
Tiểu học
QLTH1:Những vấn đề cơ bản về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo QLTH6: Năng lực quản lý đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên theo yêu cầu đổi mới giáo dục đối với cấp tiểu học QLTH7: Năng lực tổ chức huy động trẻ em trên địa bàn đi học đúng độ tuổi theo yêu cầu phổ cập giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tiểu học QLTH9: Năng lực quản lý chương trình giáo dục tiểu học theo yêu cầu đổi mới giáo dụcSơn Phú, ngày tháng năm 2017HIỆU TRƯỞNG
Tác giả: Trường Tiểu học Sơn Phú
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Hôm qua : 111
Tháng 05 : 560
Năm 2020 : 1.779