Wednesday, 27/05/2020 - 18:21|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Sơn Phú

THỜI KHOÁ BIỂU

Trường Tiểu học Sơn Phú

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI LỚP 1 NĂM HỌC 2016 – 2017

 

 

Lớp

 

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

 

1A

1

Chào cờ

 

T. Việt

T.Việt(Ôn)

T. Việt

Toán(Ôn)

TN-XH

T. Việt

Mỹ thuật

2

T.Việt

 

T.Việt

T.Việt(Ôn)

T.Việt

T.Việt(Ôn)

T.Việt

T. Việt

Thủ công

3

T.Việt

 

Thể dục

Toán(Ôn)

Âm nhạc

TĐTV

T.Việt

T.Việt(Ôn)

Toán(Ôn)

4

HĐNGLL

 

Toán

(GVB2)

Toán

(GVCN)

Toán

Toán

(GVB2)

5

Đạo đức

 

 

T. Việt(Ôn)

SH lớp

 

 

1B

1

Chào cờ

 

Thể dục

Toán(Ôn)

T. Việt

T.Việt(Ôn)

T.Việt

Âm nhạc

T. Việt(Ôn)

2

T.Việt

 

T.Việt

T.Việt(Ôn)

T.Việt

T.Việt(Ôn)

T. Việt

T.Việt

Toán(Ôn)

3

T.Việt

 

T. Việt

TĐTV

Toán

Toán(Ôn)

Mỹ thuật

T.Việt

Thủ công

4

Toán

 

Toán

(GVCN)

Đạo đức

(GVB2)

Toán

TN - XH

(GVB2)

5

HĐNGLL

 

 

T.Việt(Ôn)

SH lớp

 

 

1C

1

Chào cờ

T.Việt(Ôn)

T.Việt

Toán(Ôn)

Đạo đức

TĐTV

TN - XH

T.Việt

 

2

T.Việt

T.Việt(Ôn)

T. Việt

T.Việt(Ôn)

T. Việt

Mỹ thuật

T. Việt

T.Việt

 

3

T.Việt

Toán(Ôn)

Toán

T.Việt(Ôn)

T.Việt

Thủ công

T.Việt

SH lớp

 

4

Toán

(GVB2)

Thể dục

(GVCN)

Toán

(GV Chuyên)

Toán

Âm nhạc

 

5

T.Việt(Ôn)

 

 

HĐNGLL

Toán(Ôn)

 

 *Tiết HĐNGLL tuần thứ tư của tháng lồng ghép Bài tập KNS(Tháng 9: CĐ1, tháng 10: CĐ2, tháng 11: CĐ3, tháng 12: CĐ4, tháng 1: CĐ5, tháng 3: CĐ6, tháng 4: CĐ7)

 

 

 

 

 

 

 

Trường Tiểu học Sơn Phú

 

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI LỚP 2 NĂM HỌC 2016 – 2017

 

Lớp

 

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

 

2A

1

Chào cờ

 

Thủ công

Đạo đức

Thể dục

 

Toán

Thể dục

Toán(Ôn)

2

Tập đọc

 

Toán

Âm nhạc

Toán

 

Mỹ thuật

Toán

T.Việt(Ôn)

3

Tập đọc

 

Kể chuyện

Toán(Ôn)

Tập đọc

 

Tập viết

TLVăn

T.Việt(Ôn)

4

Toán

 

Chính tả

GVB2

LT&Câu

 

Chính tả

TĐTV

GVCN

5

HĐNGLL

 

 

TN - XH

SH lớp

 

 

2B

1

Chào cờ

Đạo đức

Toán

Toán(Ôn)

Toán

 

Mỹ thuật

Toán

 

2

Tập đọc

Âm nhạc

Thủ công

T.Việt(Ôn)

Thể dục

 

Tập viết

Chính tả

 

3

Tập đọc

Toán(Ôn)

Kể chuyện

T.Việt(Ôn)

Tập đọc

 

Toán

Thể dục

 

4

Toán

GVB2

Chính tả

GVCN

LT&Câu

 

TN - XH

TLVăn

 

5

HĐNGLL

 

 

TĐTV

SH lớp

 

 

2C

1

Chào cờ

 

Toán

 

Toán

T.Việt(Ôn)

Toán

Toán

Đạo đức

2

Tập đọc

 

Kể chuyện

 

Chính tả

T.Việt(Ôn)

Thể dục

Chính tả

Thủ công

3

Tập đọc

 

Mỹ thuật

 

Thể dục

Toán(Ôn)

LT&Câu

TLVăn

Toán(Ôn)

4

Toán

 

Thủ công

 

Tập đọc

GVCN

Tập viết

TĐTV

GVB2

5

HĐNGLL

 

 

TN - XH

SH lớp

 

 

2D

 

1

Chào cờ

 

Toán

T.Việt(Ôn)

Toán

Thể dục

Toán

Toán

 

2

Tập đọc

 

Kể chuyện

T.Việt(Ôn)

Tập đọc

Toán(Ôn)

Đạo đức

Chính tả

 

3

Tập đọc

 

Chính tả

Toán(Ôn)

LT&Câu

Âm nhạc

Tập viết

TLVăn

 

4

Toán

 

HĐNGLL

GVCN

TN - XH

GVB2

Mỹ thuật

Thể dục

 

5

TĐTV

 

 

Thủ Công

SH lớp

 *Tiết HĐNGLL tuần thứ tư của tháng lồng ghép Bài tập KNS(Tháng 9: CĐ1, tháng 10: CĐ2, tháng 11: CĐ3, tháng 12: CĐ4, tháng 1: CĐ5, tháng 3: CĐ6, tháng 4: CĐ7)

 

 

 

Trường Tiểu học Sơn Phú

 THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI LỚP 3 NĂM HỌC 2016 – 2017

 

 

Lớp

 

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

 

3A

1

Chào cờ

Thể dục

Toán

Tin học

Toán

Toán(Ôn)

Toán

Toán

T. Anh

2

T. Việt

Tin học

T. Việt

Thể dục

T. Việt

T. Việt (Ôn)

Thủ công

T. Việt

T. Anh

3

T. Việt

T. Anh

T. Việt

Mỹ thuật

T. Việt

Đạo đức

T. Anh

Toán(Ôn)

Âm nhạc

4

Toán

 

T. Việt (Ôn)

(GVB2)

TN – XH

(GVCN)

T. Việt

TĐTV

(GV chuyên)

5

HĐNGLL

 

 

TN – XH

SH lớp

 

 

3B

1

Chào cờ

Toán(Ôn)

Toán

Toán(Ôn)

Toán

T. Anh

Toán

Toán

Đạo đức

2

T. Việt

T. Việt(Ôn)

T. Việt

TĐTV

T. Anh

Tin học

T. Anh

T. Việt

Tin học

3

T. Việt

T. Việt (Ôn)

T. Việt

HĐNGLL

T. Việt

Thể dục

Thể dục

Thủ công

T. Anh

4

Toán

(GVB2)

TN – XH

(GVCN)

T. Việt

(GVB2)

T. Việt

Mỹ thuật

 

5

Âm nhạc

 

 

TN – XH

SH lớp

 

 

3C

1

Chào cờ

Đạo đức

Toán

TN – XH

Toán

Mỹ thuật

Toán

Toán

 

2

Toán

Thủ công

T. Việt

Toán(Ôn)

T. Việt

Thể dục

T. Việt

T. Việt

 

3

T. Việt

Toán(Ôn)

T. Việt

T. Việt (Ôn)

T. Việt

Âm nhạc

T. Việt (Ôn)

TN – XH

 

4

T. Việt

(GVB2)

TĐTV

(GVCN)

T. Anh

(GV chuyên)

T. Anh

SH lớp

 

5

HĐNGLL

 

 

T. Anh

Thể dục

 

Chiều thứ năm lớp 3C tiết 1 học Tiếng Anh; tiết 2,3 học Tin học

 

   *Tiết HĐNGLL tuần thứ tư của tháng lồng ghép Bài tập KNS(Tháng 9: CĐ1, tháng 10: CĐ2, tháng 11: CĐ3, tháng 12: CĐ4, tháng 1: CĐ5, tháng 3: CĐ6, tháng 4: CĐ7)

 

 

 

 

 

 

Trường Tiểu học Sơn Phú

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI LỚP 4 NĂM HỌC 2016 – 2017

 

 

Lớp

 

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

 

4A

 

1

Chào cờ

Mỹ thuật

Toán

Thể dục

Toán

Âm nhạc

Toán

Toán

Toán(Ôn)

2

Đạo đức

Lịch sử

Khoa học

T. Anh

T. Việt

T. Anh

Kỹ thuật

Thể dục

T. Việt (Ôn)

3

Toán

Tin học

T. Việt

HĐNGLL

Địa lí

Tin học

T. Việt

T. Việt

T. Việt (Ôn)

4

T. Việt

(GV chuyên)

T. Việt

(GV chuyên)

T. Việt

(GVB2)

Khoa học

Toán(Ôn)

(GVCN)

5

T. Việt

 

 

TĐTV

SH lớp

 

 

4B

1

Chào cờ

Lịch sử

Toán

T. Anh

Toán

Toán(Ôn)

T. Anh

Toán

Âm nhạc

2

T. Việt

Mỹ thuật

T. Việt

HĐNGLL

T. Việt

Đạo đức

Toán

TĐTV

Địa lí

3

T. Việt (Ôn)

Thể dục

T. Việt

Tin học

T. Việt

T. Việt (Ôn)

Kỹ thuật

T. Việt

Tin học

4

Toán

(GV chuyên)

Khoa học

(GV chuyên)

Thể dục

(GVCN)

T. Việt

Khoa học

 

5

T. Việt

 

 

Toán(Ôn)

SH lớp

 

    *Tiết HĐNGLL tuần thứ tư của tháng lồng ghép Bài tập KNS(Tháng 9: CĐ1, tháng 10: CĐ2, tháng 11: CĐ3, tháng 12: CĐ4, tháng 1: CĐ5, tháng 3: CĐ6, tháng 4: CĐ7)

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Trường Tiểu học Sơn Phú

 

THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI LỚP 5 NĂM HỌC 2016 – 2017

 

Lớp

 

Tiết

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

 

 

5A

1

Chào cờ

T. Anh

Toán

HĐNGLL

Lịch sử

Toán(Ôn)

Toán

Toán

Tin học

2

Tập đọc

Thể dục

LT&Câu

Tin học

Toán

T. Việt (Ôn)

TLVăn

LT&Câu

Âm nhạc

3

Toán

Mỹ thuật

Khoa học

T. Anh

Tập đọc

T. Việt (Ôn)

TĐTV

TLVăn

Địa lí

4

Đạo đức

(GV chuyên)

Kể chuyện

(GV chuyên)

Khoa học

(GVCN)

Kỹ thuật

Toán(Ôn)

(GVB2)

5

Chính tả

 

 

Thể dục

SH lớp

 

 

5B

1

Chào cờ

Tin học

Lịch sử

TĐTV

Toán

Tin học

Toán

Toán

Toán(Ôn)

2

Tập đọc

T. Anh

Toán

HĐNGLL

Khoa học

Âm nhạc

Tập đọc

LT&Câu

T. Việt (Ôn)

3

Toán

Khoa học

Chính tả

Thể dục

LT&Câu

T. Anh

TLVăn

Mỹ thuật

T. Việt (Ôn)

4

Toán(Ôn)

(GV chuyên)

Địa lí

(GVB2)

Kể chuyện

(GVB2)

Thể dục

TLVăn

(GVCN)

5

Đạo đức

 

 

Kỹ thuật

SH lớp

 

   *Tiết HĐNGLL tuần thứ tư của tháng lồng ghép Bài tập KNS(Tháng 9: CĐ1, tháng 10: CĐ2, tháng 11: CĐ3, tháng 12: CĐ4,  tháng 1: CĐ5, tháng 3: CĐ6, tháng 4: CĐ7)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: admin
Nguồn: thsonphu.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Hôm qua : 111
Tháng 05 : 560
Năm 2020 : 1.779